Brochure

Atlas | 10 jaar Huis van het Nederlands

Overal Taal

Bronnen


Taal in Vlaanderen

 • Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) - Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor
 • Stad Antwerpen – Studiedienst Stadsobservatie
 • Kind & Gezin – rapport “Het Kind in Vlaanderen 2012”
 • Onderwijs Vlaanderen
 • Huizen van het Nederlands
 • Nationale talen: https://nl.wikipedia.org/

Nederlands als taal

Nederlands leren?

 • Europees Referentiekader voor Talen
 • Nieuwsbrief hervorming integratie- en inburgeringssector mei 2013
 • Huizen van het Nederlands
 • Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
 • Bart Bossers, Folkert Kuien, Anne Vermeer, Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs – 2010 - Coutinho

Een tweede taal leren

 • Jes Leysen – opleiding Didactiek Nederlands aan Anderstaligen–Universiteit Antwerpen
 • Jes Leysen en An De schrijver - Riedel en ritme – Vlaamse taalriedels - Acco
 • Tijdschrift Les
 • Inge Schuurmans - Centrum voor Basiseducatie
 • Alfa Nieuws- mei 2012
 • Samenlevingsopbouw Antwerpen

Meertaligheid

 • Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6. (2010) Sien Joos, Caroline Moons - K.U.Leuven, 2010
 • Taaltips voor leerkrachten. (2011). Leuvense Onderwijsraad
 • Studies in Meertaligheid 5. Ontwikkeling van tweetaligheid bij allochtone kleuters. Narain, G. en L.Verhoeven, (1994). Tilburg: University Press.
 • Mythes over meertaligheid. (2009) Kees de Bot Rijksuniversiteit Groningen. (2009). Europees Platform
 • Moedertaal op de speelplaats. Stimuleren of verbieden? Klasse nr 235, uitgave mei 2013
 • Wij spreken vier talen thuis. Klasse voor ouders nr 156, uitgave april 2013
 • Van misverstand tot meertaligheid. (2005) Fiona Van Gelder, Saskia Visser Rijksuniversiteit Groningen

De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

Klare taal rendeert